Padre Pino Puglisi. Un prete di strada.

Padre Pino Puglisi. Un prete di strada.

Parrinu mia e ra nostra famigghia, tu si omu d’onuri e di valuri. Lu to nomi l’ha fari arrispittari e tutti quanti t’avemu a obbidiri. […]Mi raccumannu a tia, parrinu miu, liberami ri li sbirri e ra custura, libera a mia e a tutti li to amici. Il padre nostro del...